Preguntes Freqüents
Canal Ètic

Quina és la finalitat del Canal Ètic de TMB?

A TMB vetllem pel compliment de la legalitat vigent i pel respecte als valors ètics i els principis d'actuació i de bon govern de TMB.

Amb la finalitat de garantir una gestió i una actuació íntegra, eficient i transparent de TMB i dels seus membres, TMB ha dissenyat un Sistema Intern d'Informació accessible i segur a través del que poden remetre's denúncies sobre incompliments del Codi Ètic i de Conducta, i especialment, a l'efecte del que s'estableix en la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, de infraccions del dret de la Unió Europea, infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus que hagin pogut ser detectades en un context laboral o professional dins de l'àmbit de TMB.

Qui pot presentar una comunicació?

TMB posa el Canal Ètic a la disposició de tota la ciutadania i, especialment, d’aquelles persones que formen part de les entitats que composen TMB, amb independència de la seva posició i de la funció que efectuïn. El Sistema Intern d'Informació permet la presentació de comunicacions per part de:

  • Els qui tinguin la condició d'empleats públics o treballadors per compte aliena.

  • Els qui actuïn en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació i candidats de processos de selecció en TMB.

  • Els accionistes, partícips i els membres de l'òrgan d'administració, direcció o supervisió de TMB, amb inclusió dels seus membres no executius.

  • Qualsevol persona que treballi per a o sota la direcció o supervisió de proveïdors, contractistes o subcontractistes relacionats amb TMB.

 • Els autònoms que es relacionin amb TMB.

Així mateix, la seva aplicació s'estendrà a qualsevol persona física o jurídica relacionada amb TMB, quan sigui convenient per al compliment de la finalitat del Canal Ètic i la naturalesa de la relació.

Què es pot comunicar a través del Sistema Intern d'Informació?

El Sistema Intern d'Informació està dissenyat per a rebre comunicacions sobre qualsevol incompliment del Codi Ètic i de Conducta de TMB.

A l'efecte del que s'estableix en la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, permet la presentació de denúncies relatives infraccions del dret de la Unió Europea, infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus que hagin pogut ser detectades en un context laboral o professional dins de l'àmbit de TMB.

Quines dades ha d'incloure la comunicació?

Per a facilitar l'esclariment dels fets i la identificació de les persones i/o departaments involucrats és important que la comunicació sigui tan detallada com sigui possible. Per això, tota denúncia haurà d'acompanyar, almenys, la següent informació:

  • Una exposició clara i detallada dels fets.

  • La identitat del presumpte o els presumptes infractors i els tercers relacionats, en cas que es conegui aquesta informació.

  • La data o període de temps en què s'hagin produït els fets objecte de la denúncia.

  • En el seu cas, el perjudici que se li ha produït a TMB, al denunciant o a altres persones o entitats a conseqüència dels fets denunciats.

 • La relació de documents i la identitat dels testimonis que acreditin els fets objecte de denúncia i que, en el seu cas, puguin ser entrevistats.

En cas que l'informant ho desitgi, també podrà indicar, dins del text de la denúncia, un domicili, un correu electrònic o lloc segur amb la finalitat de rebre les notificacions relatives al seguiment de la denúncia o requeriments d'informació addicional.

Com es protegeix a les persones informants?

TMB protegeix a qualsevol persona informant que actuï de bona fe de tota mena de represàlia.

Especialment, i a l'efecte del que s'estableix en la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, queda protegida la identitat de la persona informant que hagi denunciat infraccions del dret de la Unió Europea, infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus que hagin pogut ser detectades en un context laboral o professional dins de l'àmbit de TMB.

La protecció s'estendrà a la persona informant amb independència de si aquesta ha triat el mètode de la denúncia anònima o confidencial i sempre que hagi actuat de bona fe.

Igualment, la persona informant de bona fe, gaudirà de protecció enfront de qualsevol tipus de represàlia, entre les quals s'inclouen, però no es limiten a:

  • La suspensió, l'acomiadament o l'extinció de la relació laboral (inclosa la no renovació o la terminació anticipada).

  • La degradació o la denegació d'ascensos o qualsevol altra modificació de condicions.

  • Discriminació o tracte desfavorable.

  • Danys reputacionals, pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions i etc.

  • Avaluacions negatives respecte al rendiment professional.

  • Inclusió en llistes negres o difusió en un determinat àmbit sectorial.

 • La denegació de formació, llicències o permisos, etc.

La persona informant quedarà alliberada del compliment dels deures i acords de confidencialitat que pugui haver subscrit, quan existeixin motius raonables per a considerar necessària la revelació de la informació protegida a fi de presentar la comunicació.

La dada relativa a la identitat de l'informant mai serà objecte del dret d'accés a dades personals i únicament podrà ser comunicada a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa corresponent interessant que, en la mesura que sigui possible, s'impedeixi l'accés per tercers a aquesta.

Què succeeix una vegada s’ha presentat una comunicació a través del Sistema Intern d'Informació?

Després de la presentació d'una comunicació a través del Sistema Intern d'Informació, es remetrà el corresponent justificant de recepció en un termini màxim de 7 dies, tret que pogués afectar la confidencialitat de la comunicació.

En el cas que la comunicació no reuneixi els criteris esmentats, l'Òrgan de Compliment enviarà un requeriment en el qual se sol·licitarà a la persona informant que esmeni la comunicació en un termini màxim de 10 dies hàbils. Transcorregut el termini sense que s'hagi rebut resposta per part de la persona comunicant, s'acordarà l'arxiu per desistiment.

Si la comunicació reuneix els requisits esmentats, l'Òrgan de Compliment resoldrà obrir l'expedient i iniciarà les oportunes tasques d'investigació.

La durada de la recerca no podrà superar els 3 mesos des de la remissió del justificant de recepció a la persona informant. Aquest termini únicament podrà ser prorrogat, fins a un màxim d'altres 3 mesos addicionals, en els supòsits d'especial complexitat.

Finalitzada la fase de recerca, l'Òrgan de Compliment elaborarà i signarà la resolució de l'expedient amb les oportunes conclusions i la proposta d'actuacions. La resolució serà degudament notificada a la persona informant a través del Sistema Intern d'Informació i, en el cas que ho hagi sol·licitat, pel mitjà alternatiu indicat, sempre que pugui garantir-se la confidencialitat a través d'aquest.

Què succeeix si es comprova que la comunicació efectuada no constitueix un dels incompliments dins de l'àmbit d'aplicació del Canal?

Sempre que la persona informant hagi actuat de bona fe, la comunicació serà arxivada, sense més tràmit, en cas que, després de la recerca realitzada per TMB, es conclogui que els fets comunicats no constitueixen cap mena d’incompliment del Codi Ètic i de Conducta de TMB o una infracció del dret de la Unió Europea, una infracció penal o una infracció administrativa greu o molt greu.

Existeixen vies externes a la organització per a comunicar incompliments?

Existeixen vies externes que permeten la comunicació de les informacions relatives a infraccions del dret de la Unió Europea, infraccions penals o infraccions administratives greus o molt greus que hagin pogut ser detectades en un context laboral o professional dins de l'àmbit de TMB.

A Catalunya, la Oficina Antifrau ha estat designada com la Autoritat Independent de Protecció de l'Informant i, per tant, com l’ens competent per a la recepció de comunicacions sobre possibles incompliments. Permet la presentació de comunicacions en línia.

Les dades de contacte són les següents:

C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona

Telèfon: 935 545 555

Fax: 935 545 564

bustiaoac@antifrau.cat