CONDICIONS D'ÚS

Titularitat del Canal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del canal ètic són:

 • Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081
  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795
  Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220
  Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253
  Fundació TMB, amb NIF G-59053538

Totes elles són societats que formen part de Transports Metropolitans de Barcelona, d'ara endavant TMB El canal ètic és un element clau per a la detecció i gestió de potencials riscos d'incompliments. Reforça el compromís de TMB en l'ús correcte dels recursos públics, el respecte a la legalitat i la promoció i compliment del nostre codi ètic.


Canal Ètic

A tals efectes, aquest canal possibilita a qualsevol persona la comunicació d'incompliments o conductes dutes a terme en les societats que conformen TMB que resultin contràries a dret i als nostres principis i valors recollits en el Codi ètic.

La bústia permet l'anonimat i garanteix la confidencialitat i seguretat de les comunicacions. Es poden facilitar les dades de contacte o, si es prefereix, també pot fer-se la comunicació de manera anònima.

El Canal Ètic no menyscaba l'accés dels denunciants a qualsevol altre sistema de reclamació de caràcter judicial o extrajudicial.

La gestió de les denúncies entra dins de les competències de la Comissió d'Ètica de TMB, qui en un termini no superior a tres mesos, o a sis mesos en casos degudament justificats, resoldrà i donarà resposta de la resolució a través del canal.


Requisits de la denúncia

 • Proporcionar tota la documentació que es conegui sobre els fets denunciats:

  • Exposició clara i detallada dels fets.

  • El marc temporal en el qual s'han produït els fets.

  • La relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets als quals es fa referència.

 • Tenir una certesa raonable dels fets que es denuncien i la seva afectació a la integritat de TMB.

No s'admetran les comunicacions que manquin de fonament o siguin falses o infundades.


Tramitació de la denúncia

Una vegada presentada la denúncia, podrà rebre un justificant de recepció si el sol·licita en el pas final de la tramitació. Igualment, si és un usuari no registrat, se li facilitarà un codi d'accés al canal de caràcter confidencial. El codi és l'única manera d'accedir a aquest canal i és responsabilitat del denunciant conservar-lo.

Si és un usuari registrat, podrà accedir al canal i a la seva denúncia registrada amb les seves credencials.

Aquest canal garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat. Permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la facilitació de les tasques de recerca, en la comprovació dels fets i en el coneixement de l'estat de tramitació de la denúncia. La falta de resposta als requeriments d'informació sol·licitats pot comportar l'arxivament de les actuacions.

(*) He llegit i comprès les condicions generals d'ús i la meva responsabilitat pel que fa a la confidencialitat de la informació. Marcant la casella, accepto les condicions d'ús del Canal Ètic.


(*) Camps Obligatoris