Condicions d'Ús

1. Titularitat del Canal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del canal ètic són:

 • Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081

 • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795

 • Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220

 • Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253

 • Fundació TMB, amb NIF G-59053538

Totes aquestes són societats que formen part de Transports Metropolitans de Barcelona, d'ara endavant TMB.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de l'usuari d’aquestes Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular a qualsevol moment i sense avís previ.

TMB declina tota responsabilitat quant a la informació exterior en aquest web i que no sigui gestionada directament pel seu administrador web.


2. Condicions Generals d'Ús

TMB ha habilitat aquest Canal Ètic universal per permetre a qualsevol empleat que forma part de les societats de TMB i hagi tingut coneixement de possibles infraccions del Codi Ètic i de Conducta, que puguin produir-se per part de qualsevol persona física o jurídica relacionada amb TMB, posi tal circumstància en coneixement de la Comissió Ètica.

El disseny i aplicació d'aquest Canal de Denúncies, respecta plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

El Canal permet denunciar tant a persones, com a empreses o organismes.

S'han de facilitar les dades identificatives i de contacte.

Es podrà interposar una denúncia mitjançant el registre previ de l’usuari; per fer-ho haurà de fer servir un compte de correu vàlid de TMB.

Aquells usuaris registrats podran accedir a l'apartat “Les meves denúncies”, en el qual visualitzaran els detalls de cadascuna de les denúncies interposades al canal. Igualment, rebran en el seu compte de correu notificacions a temps real sobre qualsevol canvi d'estat en les seves denúncies.

El procés de registre de la denúncia és el següent:

Comunicació i seguiment de la denúncia:

La persona que tingués coneixement d'una irregularitat haurà de comunicar-ho a través de l'enllaç de la intranet, establert amb l'única fi d'enllaç al servidor extern d'un Canal Ètic per TMB.

Una vegada l'empleat/ada s’hagi registrat, rebrà un correu electrònic per a la seva confirmació d'alta com a usuari, podent, una vegada realitzat aquest tràmit, registrar la seva denúncia a través de l'enllaç a l'aplicació on podrà fer el seguiment i l’estat de la seva denúncia. No s'admetran les denúncies que no es tramitin a través d’aquest canal.

Requisits de la denúncia

Per poder admetre a tràmit la denúncia, aquesta haurà de contenir la següent informació:

 • Identificació del denunciant i la seva vinculació amb TMB per facilitar l'anàlisi i el seguiment de la denúncia.

 • Exposició clara i detallada dels fets.

 • La identitat, si és coneguda, del presumpte o presumptes infractors.

 • La data o marc temporal en què s'hagin produït els fets objecto de la denúncia.

 • La relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets a què es fa referència.

 • La identitat del testimoni o testimonis que puguin ser entrevistats amb la finalitat de comprovar els fets denunciats.

 • El perjudici, si escau, irrogat al denunciant o a altres persones o entitats com a conseqüència dels fets denunciats.

Tramitació de la denúncia

Una vegada rebuda la denúncia i admesa a tràmit, se li assignarà un codi d'identificació i s'incorporarà a la base de dades del canal, que s'actualitzarà al llarg de les diferents fases del procediment. La Comissió Ètica iniciarà la seva recerca i el seu estudi, i pot recaptar tota la informació i documentació que consideri oportuna i necessària a cada moment.

Abús del sistema i denúncia falsa

L'abús del sistema podrà donar lloc a una acció contra l'autor de l'abús. L’informem que l'acusació i denúncies falses són constitutives de delicte de conformitat amb l'Art 456 del Codi Penal.

No represàlies

Els usuaris del sistema no sofriran cap mena de represàlia per part de TMB per l'ús del Canal Ètic i no s'enfrontaran a cap sanció si utilitza el mateix de bona fe.

Confidencialitat del denunciant

El gestor del canal garanteix als usuaris que formulin qualsevol denúncia, que mantindrà sota reserva la seva identitat, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o bé que la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

DIRECTIVA DE PROTECCIÓ AL DENUNCIANT