Reglament del Canal ètic

Objectiu

El Canal ètic té com a objectiu establir un canal de comunicació per a la recepció i gestió de denúncies que puguin implicar la comissió de qualsevol irregularitat o acte contrari a l’establert en el Codi ètic de TMB, propiciant la detecció de possibles situacions d’incompliment que poguessin donar-se a les entitats que conformen TMB.

 

Titularitat del Canal ètic

La titularitat del Canal correspon a les entitats que formen part de Transports Metropolitans de Barcelona, d'ara endavant TMB:

 • Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081

 • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795

 • Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220

 • Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253

 • Fundació TMB, amb NIF G-59053538

 

Abast i accés

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació per part de l'usuari de les condicions d'ús del Canal.

El present Reglament recull el procediment per garantir l'efectivitat del Canal ètic i la imparcialitat i confidencialitat en la gestió i resolució de les denúncies. Permet comunicar possibles infraccions del Codi ètic i de conducta comeses per qualsevol persona física o jurídica relacionada amb TMB.

El Canal és únic per totes les entitats que conformen TMB, si bé permet assignar cada denúncia a la societat a la qual fan referència els fets que són objecte de la comunicació. En qualsevol cas, les denúncies hauran d'atendre sempre criteris de veracitat.

L’accés al Canal ètic es pot realitzar a través de la pàgina web: https://canaletic.tmb.cat/. Les persones que formen part de TMB també poden accedir a través de l'enllaç ubicat a la intranet corporativa.

Aquest canal garanteix l'anonimat, tot i que dona l’opció a identificar-se si el denunciant ho desitja. La comunicació de cada denúncia tindrà associat un codi de registre a través del qual el denunciant podrà fer el seguiment i conèixer l’estat de la seva denúncia.

Queda garantida la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat a la denúncia.

Les denúncies hauran d'atendre sempre els criteris de veracitat i proporcionalitat. De conformitat amb l’art. 456 del Codi Penal, l’acusació i denúncies falses són constitutives de delicte.

Tota persona que denunciï de bona fe gaudirà de la deguda protecció conforme a l’establert en la normativa aplicable.

 

Informació requerida per la comunicació de la denúncia

Per poder admetre a tràmit la denúncia, aquesta haurà de contenir la següent informació:

 • Exposició clara i detallada dels fets.

 • La identitat, si és coneguda, del presumpte o presumptes infractors i tercers relacionats.

 • La data o marc temporal en que s'hagin produït els fets objecte de la denúncia.

 • La relació de documents o altres mitjans probatoris que acreditin els fets a que es fa referència.

 • La identitat del testimoni o testimonis que puguin ser entrevistats amb la finalitat de comprovar els fets denunciats.

 • El perjudici, si és el cas, irrogat al denunciant o a altres persones o entitats, a conseqüència dels fets denunciats.

En qualsevol cas, per facilitar la identificació de la/les persona/es o departament/s implicat/s és important que la comunicació sigui la més detallada possible.

 

Registre, tramitació i resolució de la denúncia

Una vegada rebuda la denúncia i admesa a tràmit, se li assignarà un codi d'identificació a través del qual el denunciant podrà fer el seguiment de l’estat d’aquesta. El denunciant rebrà un acusament de rebuda en un termini màxim de set dies a partir de la recepció.

La tramitació i resolució de les denúncies rebudes es gestionarà en els terminis més breus possibles tenint en compte els fets denunciats i la resta de circumstàncies concurrents. En qualsevol cas, la Resolució de l'expedient per part de la Comissió d'ètica no podrà excedir els tres mesos. En casos excepcionals i degudament justificats es podrà ampliar el termini de resolució a sis mesos. Els terminis començaran a comptar des de la data de l’acusament de rebuda de la comunicació per part del denunciant, o des dels set dies següents a la comunicació de la persona denunciant si no s’hagués produït l’acusament de rebuda.

La Comissió d’ètica iniciarà la seva recerca i l’estudi de l’expedient, podent recaptar tota la informació i documentació que consideri oportuna i necessària en cada moment.

La decisió podrà ser:

 • Arxiu de l’expedient.

 • Adopció de les mesures oportunes.

En tots dos casos, la decisió adoptada es posarà en coneixement del Conseller Delegat.

Després de concloure la recerca i la instrucció de l’expedient, la Comissió elaborarà i signarà la Resolució de l’expedient amb les conclusions i la proposta d’actuacions, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives que poguessin concórrer.

La Resolució serà notificada al denunciant. En cas de que la Resolució determini mesures preventives, aquestes seran comunicades a l’àrea responsable d’implementar-les per a que executi las acciones recollides a la Resolució.

Amb periodicitat anual, la Comissió d'ètica elaborarà un informe sobre les denúncies rebudes i la seva resolució, donant trasllat al Conseller Delegat i al Consell d’Administració de TMB.

 

Resolució de les denúncies. La Comissió d’ètica

És l’Òrgan de Compliment de TMB i està format per tres directius designats pel Conseller Delegat.

La Comissió d’ètica té entre les seves competències gestionar i resoldre les denúncies rebudes en el Canal. Com a Òrgan de compliment, podrà proposar l’aplicació de mesures disciplinàries i correctives. Podrà comptar amb la col·laboració de la Direcció de Bon Govern per a la realització de totes les tasques que consideri oportunes. Tots ells estaran subjectes al compromís de confidencialitat.

Les persones que integren la Comissió d'ètica exerciran les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat. Assegurarà que totes les denúncies rebudes s'analitzin de manera independent i garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i del denunciat o denunciats, informant a les persones estrictament necessàries en el procediment.

La Comissió d'ètica revisarà si la denúncia reuneix els requisits mínims per a la seva tramitació, declarant la seva improcedència en el cas que sigui manifestament infundada o que al seu judici presenti indicis insuficients de versemblança, i en aquest cas desestimarà la denúncia procedint a l’arxiu d’aquesta.

Les decisions s'adoptaran per majoria simple. Qualsevol membre de la Comissió d’ètica haurà d'abstenir-se de participar en deliberacions sobre denúncies en les quals pugui existir un conflicte d'interès.

 

Protecció de Dades

Tot tractament de dades personals derivats de la gestió i resolució de denúncies es realitzarà de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’accés a les dades contingudes en el Canal ètic queden limitades exclusivament als qui desenvolupen les funcions de control de compliment o als encarregats del tractament que eventualment es designin a tal efecte. No obstant, serà lícit la comunicació a tercers quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que en cada cas procedeixi. En tot cas, hauran d'adoptar-se les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada.

Les dades seran conservades com a evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes de la persona jurídica (Programa de Compliance de TMB).