Reglament del Canal ètic

Objectiu

El Canal ètic té com a objectiu establir un canal de comunicació per a la recepció i gestió de comunicacions que puguin implicar la comissió de qualsevol irregularitat o acte contrari a l’establert en el Codi ètic de TMB, propiciant la detecció de possibles situacions d’incompliment que poguessin donar-se a les entitats que conformen TMB.

 

Titularitat del Canal ètic

La titularitat del Canal correspon a les entitats que formen part de Transports Metropolitans de Barcelona, d'ara endavant TMB:

  • Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081

  • Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795

  • Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220

  • Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253

  • Fundació TMB, amb NIF G-59053538

 

Abast

El Canal Ètic és la via habilitada per TMB per comunicar qualsevol irregularitat o acte contrari a l’establert en el Codi ètic 
i de conducta, al qual es pot accedir a través del següent enllaç: https://transparencia.tmb.cat/documents/525003/525533/Codi+etic+i+de+conducta+de+TMB_CAT.pdf/46db33d8-e16e-4040-8f6f-9568e1c255d6?t=1647361718000

Aquest canal garanteix l'anonimat, tot i que dona l’opció a identificar-se si el comunicant ho desitja. Garanteix l'efectivitat, la imparcialitat i la confidencialitat en la gestió i resolució de les comunicacions, que hauran de ser raonades i hauran d'aportar tota la informació que justifiqui els fets.

Es garanteix la no represàlia davant de qualsevol comunicació sempre que es faci de bona fe. Qualsevol persona que consideri que, després d’haver fet una consulta o comunicació d’incompliment de bona fe, és objecte de represàlies, pot posar-ho en 
coneixement de l'Òrgan de Compliment.


Registre, tramitació i resolució de la comunicació

Una vegada rebuda la comunicació i admesa a tràmit, se li assignarà un codi d'identificació a través del qual el comunicant podrà fer el seguiment del seu estat. El comunicant rebrà un acusament de rebuda en un termini màxim de set dies a partir de la recepció.

La tramitació i resolució de les comunicacions rebudes es gestionarà en els terminis més breus possibles tenint en compte els fets comunicats i la resta de circumstàncies concurrents. En qualsevol cas, la Resolució de l'expedient per part de l'Òrgan de Compliment no podrà excedir els tres mesos. En casos excepcionals i degudament justificats es podrà ampliar el termini de resolució a sis mesos. Els terminis començaran a comptar des de la data de l’acusament de rebuda de la comunicació per part del comunicant, o des dels set dies següents a la comunicació de la persona comunicant si no s’hagués produït l’acusament de rebuda.

L'Òrgan de Compliment iniciarà l’estudi de l’expedient a través de la investigació dels fets comunicats, podent recaptar tota la informació i documentació que consideri oportuna i necessària en cada moment. L'Òrgan de Compliment podrà comptar amb la col·laboració de persones expertes externes a l'organització per a la investigació dels fets.

La decisió podrà ser:

  • Arxiu de l’expedient.

  • Adopció de les mesures oportunes.

Reglament de l'Òrgan de Compliment

Per mitjà del següent enllaç es pot accedir al Reglament de l'Òrgan de Compliment: Reglament de l’Òrgan de Compliment.

 

Protecció de Dades

Tot tractament de dades personals derivats de la gestió i resolució de denúncies es realitzarà de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’accés a les dades contingudes en el Canal ètic queden limitades exclusivament als qui desenvolupen les funcions de gestió i tramitació de les comunicacions o als encarregats del tractament que eventualment es designin a tal efecte. No obstant, serà lícit la comunicació a tercers quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que en cada cas procedeixi. En tot cas, hauran d'adoptar-se les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada.

Les dades seran conservades com a evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes de la persona jurídica (Programa de Compliance de TMB).